GALERIA “212! lifestyle cafe” wernisaż wystawy fotograficznej.

Zapraszam w dniu 27 luty 2015, 6,30 pm do: GALERIA “212! lifestyle cafe” na otwarcie wystawy członkini naszych dwóch Stowarzyszeń fotograficznych:
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych i Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowziaulnych z siedzibą we Wrocławiu.
Szczegóły poniżej
Pozdrawiam serdecznie
Zbigniew Stoklosa

WERNISAŻ: 27 lutego godzinie 18:30

GALERIA “212! lifestyle cafe”
ul. Powstańców Śląskich 95 w najwyższym budynku w Polsce – “SKY TOWER, poziom +1, 53-332 Wrocław

Zapraszamy serdecznie na fotograficzny wernisaż w ulubionej GALERII- kafejce “212! lifestyle cafe” w SKY TOWER .Tym razem zaprosiłam do wspólnej prezentacji zdjęć przyjaciółkę- podróżniczkę Emotikon smile Jej fantastyczny, portretowy fotoreportaż z dalekiej Azji połączyłam z moimi wariacjami na temat perfum. Zdjęcia już będzie można oglądać od jutra ale w piątek 27 lutego o godz. 18.30 zapraszamy na coś słodkiego i lampkę wina. Zapachnie ekskluzywnymi perfumami i… egzotyką.. No, w sumie to będzie taki..hm…”Zapach Kobiety ” Będzie można spotkać mnóstwo ciekawych ludzi. Do zobaczenia.
Małgorzata Markuszewska – autorka wystawy

I invite you on February 27, 2015, 6.30 pm to: GALLERY “212! Lifestyle cafe” at the opening of the exhibition a member of our two Associations photo:
The Photographic and Audiovisual Artists Association of Lower Silesia and The World Photographic and Audiovisual Artists Association based in Wroclaw.
Details below
Yours sincerely
Zbigniew Stoklosa
***********
OPENING: 27 February at 6,30 pm

GALLERY “212! Lifestyle cafe”
ul. Powstancow Slaskich 95, the tallest building in Poland – “SKY TOWER”, level 1, 53-332 Wroclaw _Poland
We cordially invite you to a photo exhibition opening at your favorite cafe GALERII- “212! Lifestyle cafe” in the SKY TOWER .Tym together invited to a common adventurer slideshow przyjaciółkę- Emoticon her fantastic smile, portrait photo essay from the Far East I combined with my variations on perfume. Photos will be on display already tomorrow but on Friday 27th February at. 18.30 invite you to something of sweet and a glass of wine. Zapachnie exclusive exotic perfumes and … .. Well, all in all it will taki..hm … “Scent of Woman” will be able to meet a lot of interesting people. To see.

Margaret Markuszewska – author of the exhibition

Wilno – “10 – LAT ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW i TWÓRCÓW AUDIOWIZUALNYCH – FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA 2003 – 2013”

Podczas kilkudniowego pobytu w Wilnie realizowaliśmy projekt, który ma na celu zorganizowanie dużej wystawy w Galerii Domu Kultury Polskiej w Wilnie – wystawy pokazującej Wilno. Do projektu zaprosiliśmy fotografików zamieszkałych w regionie wileńskim,którzy będą mieli więcej czasu na realizację fotografii  bo są na miejscu.
Szkoda,że na nasze zaproszenie do udziału w tym projekcie pojechało do Wilna tylko kilka osób i to głównie z Wrocławia,(jedna osoba z Ostrowa Wkpl.).
Jest jeszcze dużo czasu i gdyby ktoś z Was był w Wilnie to przyjmiemy jego prace fotograficzne do naszego projektu – prosimy o informacje jeśli ktoś w dowolnym terminie do końca pierwszego kwartału 2015 roku wybierze się do Wilna. Wystawę o Wilnie otworzymy w Wilnie w czerwcu 2015 roku.Zachęcam do większego zaangażowania w fotografię bowiem czas leci szybko i niczego nie należy odkładać na starość… bo można nie zdążyć… a warto popracować twórczo.

Pozdrawiam serdecznie
Zbigniew Stokłosa

IN ENGLISH:
During their stay in Vilnius realized a project that is to organize a large exhibition in the Gallery of the House of Culture Polish Vilnius – Vilnius exhibition showing . The draft  We invited photographers residing in the region Vilnius , who will have more time to implement the photographs because are in place.
It is a pity that our invitation to participate in this project went to Vilnius only few people , and mainly from Wroclaw, (one of Ostrow Wkpl . ) .
There is still a lot of time , and if any of you were in Vilnius is accept his photographic work to our project – please let us know if anyone at any time until the end of the first quarter of 2015 years chooses to Vilnius . The exhibition will open on Vilnius in Vilnius in June 2015 roku.Zachęcam to greater involvement in the photograph as the time flying fast and nothing should be put in old age … because you can not make it worth it … and work creatively .

   Yours sincerely
Zbigniew Stoklosa

Deutsch :
Während ihres Aufenthalts in Vilnius realisiert ein Projekt, das ist es, eine große Ausstellung in der Galerie des Hauses der Kultur organisieren Polnischen Vilnius – Vilnius Ausstellung zeigen. Der Entwurf Wir luden Fotografen mit Wohnsitz in der Region Vilnius, die mehr Zeit , um die Fotos zu implementieren haben wird , weil vorhanden sind.
Es ist schade , dass unsere Einladung zur Teilnahme an diesem Projekt ging an Vilnius nur nur wenige Menschen , und vor allem aus Wroclaw, (einer von Ostrow Wkpl . ) .
Es gibt noch eine Menge Zeit, und wenn einer von euch waren in Vilnius ist zu akzeptieren seine fotografischen Arbeiten , unser Projekt – bitte lassen Sie uns wissen wenn jemand jederzeit bis zum Ende des ersten Quartals 2015 Jahre wählt nach Vilnius. Die Ausstellung wird am Vilnius in Vilnius im Juni öffnen 2015 roku.Zachęcam eine größere Beteiligung in der Fotografie als die Zeit fliegen schnell und sollte nichts im Alter gestellt werden … da kann man nicht es lohnt sich … und kreativ arbeiten .

“10 – LAT ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW i TWÓRCÓW AUDIOWIZUALNYCH – FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA 2003 – 2013” ,WYSTAWA W GALERII DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE – LITWA,UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY:2.05.2014.Godz.17,oo / “10- YEARS OF THE WORLD PHOTOGRAPHIC AND AUDIOVISUAL ARTISTS ASSOCIATION – PHOTOGRAPHY OF ART 2003 – 2013” – EXHIBITION IN THE GALLERY HOUSE OF POLISH CULTURE IN VILNIUS – LITHUANIA,EXHIBITION OPENING CEREMONY: 2.05. 2014 ,5 pm
23S.Fot.Zbigniew Stokłosa,Wernisaż wystawy ŚSAFiTA w Wilnie,2.05.2014r. 1.WILNO-zaproszenie na wernisaż w dn.2.05.2014,jpg (2) 1S. WILNO - PLAKAT WYSTAWY ŚSAFiTA 1S.WILNO- wydrukowane plakaty wystawy 2S.Fot.Zbigniew Stokłosa,Wilno 30.04 - 3.05.2014,(Prawa Autorskie Zastrzeżone  (12) 2SPL-WILNO-PLAKAT WYSTAWY,(Zb.STOKŁOSA) 3S.WILNO-ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ 1.05.2014,ŚSAFiTA,(Fot. A.CEBULA) 4S. WILNO-ZAPROSZENIE na wernisaz w dn.2.05.14,Fot 4SP.Fot.Zbigniew Stokłosa,Wernisaż wystawy ŚSAFiTA w Wilnie,2.05.2014r. 5SP.Fot.Zbigniew Stokłosa,Wernisaż wystawy ŚSAFiTA w Wilnie,2.05.2014r. 6SP.Fot.Zbigniew Stokłosa,Wernisaż wystawy ŚSAFiTA w Wilnie,2.05.2014r. 7S.WILNO-ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ 1.05.2014,ŚSAFiTA,(Fot.Zdz.Rynkiewicz) 18S.Fot.Zbigniew Stokłosa,Wernisaż wystawy ŚSAFiTA w Wilnie,2.05.2014r.

Photography by Zbigniew Stoklosa
(Prawa Autorskie Zastrzeżone / All Rights Reserved)

Zdjęcia: Zbigniew Stokłosa, Marian Dzwinel, Andrzej Małyszko,Viesia Jurgelianec


Wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej “WIARY i WIERNI TEGO ŚWIATA”

Galeria Fotografii Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych, ul. Pawła Włodkowica 31/4a, Wrocław zaprasza w dniu 7 lutego 2015 r., o godz. 15,00 na uroczysty wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej “WIARY i WIERNI TEGO ŚWIATA” . Podczas wernisażu wręczone zostaną laureatom nagrody i wyróżnienia.

Zapraszamy serdecznie

Za Zarząd
Zbigniew Stokłosa – prezes
WIARY i WIERNI TEGO ŚWIATA
Tekst do WIARY i WIERNI TEGO ŚWIATA -Strona 1,po polskuTekst do WIARY i WIERNI TEGO ŚWIATA,Strona 2, po polsku

Wacław Wit Kopytnik – Z cyklu “Moje Podróże”

Z cyklu “Moje Podróże”

Wacław Wit Kopytnik

Włochy – Alberobello.

W podróży po Włoszech natknąłem się na piękną miejscowość w regionie Apulia nad Morzem Adriatyckim w prowincji Bari o nazwie Alberobello. Znajduje się tutaj unikalny zespół średniowiecznych domów mieszkalnych tzw. trulli, głównie jednopiętrowych, założonych na planie koła ze stożkowatymi kamiennymi dachami. Do ich budowy użyto miejscowych materiałów, którymi są kamień i wapienne łupki układane na sucho, bez użycia zaprawy murarskiej.

Budowa takich domów została wymuszona na chłopach przez lokalnych władców. Chodziło o stworzenie wrażenia, że domy mają charakter tymczasowy, a przede wszystkim nietrwały. A wszystko w celu uniknięcia podatków nakładanych przez Królestwo Neapolu na każdy nowy i solidny dom. W rzeczywistości trulli nie są tak nietrwałe, jak wskazywałby ich prymitywny wygląd. Dzięki grubym ścianom i małym oknom zapewniają ciepło w zimie i przyjemny chłód latem. Ich dachy często ozdabiano ezoterycznymi symbolami mającymi domownikom zapewnić wszelką pomyślność.

Miasteczko Alberobello liczy ok. 11 tys. mieszkańców i jest jednym z 47 włoskich miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zdjęcia ukazują piękno i oryginalność budowli.

Bardzo polecam odwiedzić to miejsce.

From “My Travels “

by Wacław Wit Kopytnik

Italy-Alberobello.

Traveling around Italy I came across a beautiful town in Apulia, on the Adriatic Sea in the province of Bari called Alberobello. There is a unique team of medieval houses called trulli, mainly single-storey established a plan to wedge-section circle with stone roofs. To their construction uses topical material, which are stone and limestone shales laid dry, without the use of mortar. The construction of such homes was forced on the farmers by local rulers. The idea was to create the impression that the houses are of a temporary nature and, above all, unstable. In order to avoid the taxes levied by the Kingdom of Naples on every new and reliable house. In fact, trulli are not as volatile, as indicated in their primitive appearance. Thanks to thick walls and small windows provide heat in winter and cool in summer. Their roofs are often decorated with symbols up entirely their quasi-Masonic household provide any prosperity.

In the town of Alberobello lives about 11 thousand inhabitants and is one of the 47 Italian sites included on the UNESCO World Heritage List. Pictures show the beauty and originality of the structure. I highly recommend you visit this place.

 Kopytnik_0013 Kopytnik_0012 Kopytnik_0011 Kopytnik_0010 Kopytnik_0008 Kopytnik_0006 Kopytnik_0005 Kopytnik_0004 Kopytnik_0003 Kopytnik_0002 Kopytnik_0001 Kopytnik_0014