Wystawa / The exhibition at – GALLERY HOUSE OF POLISH CULTURE IN VILNIUS – LITHUANIA

 “10 YEARS OF WORLD PHOTOGRAPHIC AND AUDIOVISUAL ARTISTS ASSOCIATION – PHOTOGRAPHY OF ART 2003-2013”*

The exhibition at GALLERY HOUSE OF POLISH CULTURE IN VILNIUS – LITHUANIA

Brief characteristics HOUSE OF POLISH CULTURE IN VILNIUS :

House of Polish Culture in Vilnius.

In February 2001, began his House of Polish Culture in Vilnius, owned by the Foundation Charity and Help ” House of Polish Culture in Vilnius”.(DKP) , registered on Feb. 2, 2001 year.

It was established by a decision of the Senate , and its founders are Vilnius Branch Municipal Association of Poles in Lithuania and the Association “Polish Community .” This is one of the largest Polish institutions in Lithuania aimed at organizing cultural life of Poles.

The priorities should be in the business DKP cultural education , involving the promotion of Polish literature and art among the inhabitants of Vilnius region and supporting local artistic movement and other cultural activities . An important task of this institution is also cultivating local traditions , folklore , rescuing from oblivion all the values that many generations have shaped the national identity of Poles in Vilnius .

Implementation of these plans is possible thanks to the cooperation of numerous social organizations whose headquarters are located under the roof of DKP . /

 

“10 LAT ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW i TWÓRCÓW AUDIOWIZUALNYCH – FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA 2003 – 2013”

Wystawa w GALERII DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE – LITWA

Krótka charakterystyka DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE:

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

W lutym 2001 roku rozpoczął swą działalność Dom Kultury Polskiej w Wilnie, będący własnością Fundacji Dobroczynności i Pomocy “Dom Kultury Polskiej w Wilnie”(DKP), zarejestrowanej 2 lutego 2001 roku.

Została ona powołana do życia decyzją Senatu RP, a jej założycielami są Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie i Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”. Jest to jedna z większych instytucji polskich na Litwie mająca na celu organizację życia kulturalnego Polaków.

Do priorytetów w działalności DKP należy edukacja kulturalna, polegająca na promowaniu polskiej literatury i sztuki wśród mieszkańców Wileńszczyzny oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej. Ważnym zadaniem tej instytucji jest również kultywowanie lokalnych tradycji, folkloru, ocalenie od zapomnienia wszystkich wartości, które od wielu pokoleń kształtowały tożsamość narodową Polaków na Wileńszczyźnie.

Realizacja tych zamierzeń jest możliwa dzięki współpracy z licznymi organizacjami społecznymi, których siedziby mieszczą się pod dachem DKP. W chwili obecnej w gmachu DKP znajduje się ponad trzydzieści polskich organizacji społecznych.

Zapraszam na wystawę w WILNIE – Litwa. Plakat i zaproszenie w załączeniu.

Pozdrawiam serdecznie

Zbyszek Stokłosa

www.dsafita.eu

http://obscuraphoto.eu/WordPress3/o-nas/

Sveiki atvykę į fotografijos parodos Vilniuje.Plakatas ir kvietimo

pridedamas

Pagarbiai

Zbigniew Stoklosa

www.dsafita.eu

http://obscuraphoto.eu/WordPress3/o-nas/

Welcome to the photographic exhibition in VILNIUS. The poster and invitation attached

Yours sincerely

Zbigniew Stoklosa

www.dsafita.eu

http://obscuraphoto.eu/WordPress3/o-nas/

Ich lade Sie zu einer Ausstellung in Vilnius – Litauen. Das Plakat und Einladung angebracht

Mit freundlichen Grüßen

Zbyszek Stoklosa

www.dsafita.eu

http://obscuraphoto.eu/WordPress3/o-nas/

Наслаждайтесь фотовыставку в Вильнюсе. Плакат и приглашение прилагается С уважением

Zbigniew Stoklosa

www.dsafita.eu

http://obscuraphoto.eu/WordPress3/o-nas/

Disfrute de una exposición fotográfica en Vilnius-Lituania. El cartel y la invitación

adjunta

atentamente

Zbigniew Stoklosa

www.dsafita.eu

http://obscuraphoto.eu/WordPress3/o-nas/

Profitez d’une exposition photographique dans VILNIUS-Lituanie. L’affiche et invitation

ci-jointe

Cordialement

Zbigniew Stoklosa

Link do Strony ŚSAFiTA na Facebook-u / link to pages ŚSAFiTA on Facebook :

https://www.facebook.com/events/450991161670053/

https://www.facebook.com/world.photographic.artists.association

[wptf id=”6″]